Assemblea General

És l’òrgan superior de govern de l’Associació i es composa pels representants vàlidament acreditats de tots els membres amb veu i vot.

Es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada en cada exercici, dins dels tres primers mesos de l'any.

Junta directiva

És l’òrgan permanent de govern de l’Associació. Està constituïda per un President, un Vicepresident, un Secretari i un Tresorer, escollits mitjançant votació secreta per l’Assemblea General, segons el procediment electoral estatutari.

Tots els membres de la Junta Directiva han de ser persones físiques que representen una empresa associada.

 

 President 
Julio Morà
Vicepresident Secretari Tresorer Vocal Com. Tècnica
Ignasi Bailón Pau Pallàs David Pedrerol Enric Ros
Oriol Perna 


Comissió tècnica

És l’encarregada de promoure els procediments de control i definir i vetllar pel compliment dels nivells de qualitat a exigir als membres de l’Associació.

També representarà a l’Associació davant actes d’àmbit tècnic propis i amb altres entitats i promourà la formació dels socis.

  • Enric Ros i Oriol Perna. Vocals Comissió Tècnica
  • Jordi Gasulla
  • Xavier Morales
  • José Luís Hernández

Comissió de relacions institucionals

És l’encarregada de promoure les relacions institucionals amb altres entitats amb l’objectiu de prestigiar l’Associació i, en general, la professió.

  • Josep Maria Tremps
  • Xavier Martínez
  • Albert Salazar
  • Sergio Colado