Aquest portal es de titularitat de l’Associació de Consultors d’Instal·lacions (ACI):

CIF: G64923899

Domicili: Camí vell de Sarrià, 23, En. 1a 08029, Barcelona

Telèfon: 930012260

e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Inscrita al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 38253 i amb data de resolució 17/12/2008.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l’ACI o dels tercers que hagin autoritzat l’ús a l'ACI.

Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per a reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, o qualsevol altres activitats que es puguin fer amb el contingut, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l’ACI. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
  • L'usuari/a es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l'ACI o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L’ACI  no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i programari.
  • L’ACI no es fa responsable de contingut i la informació de les pàgines web de tercers connectades per enllaços (links).

Política de privacitat

L’ACI donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Societat de la Informació i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L’ACI realitza el tractament de les seves dades únicament i exclusiva per als serveis que sol·licita i les seves competències d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i societat de la informació. L’ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial.

L’ACI és el responsable de les dades recollides en els seus formularis. En el cas que actui per compte d’algú ho especificarà adequadament i es definirà l’encarregat del fitxer i el seu responsable.

La finalitat de les dades subministrades a l’ACI, per diferents mitjans i formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no es cediran les dades a tercers, excepte que s’hagi autoritzat expressament per portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’ACI o a tercers. L’ACI es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’ACI com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) –GDPR-.

L’ACI garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts en cada moment.

Les dades de caràcter personal facilitades a l’ACI es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals varen ser obtingudes.

El Responsable del tractament de les dades personals recollides a la web de l’ACI és:

Associació de Consultors d’Instal·lacions

Camí vell de Sarrià, 23, En. 1a 08029, Barcelona

930 012 260

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Els Drets de les persones interessades són:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
  • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

Per a l’exercici de qualsevol dels drets, consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, L’ACI  posa a la seva disposició la bústia   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.; des d’on la figura del Delegat de Protecció de Dades l’atendrà. També podreu exercir aquest dret, presencialment, mitjançant un escrit, adreçat al Delegat de Protecció de Dades de l’ACI, a través de la nostra oficina (Camí vell de Sarrià, 23, En. 1a 08029, Barcelona).

Si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web:

http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Responsabilitat dels continguts del lloc web

L’ACI no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’ACI, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’ACI.

L’ACI no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta web.

L’ACI no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. L'ACI tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que pogueren estar-hi vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

L’ACI es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Llei aplicable

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.