Coneix els avantatges de la climatització centralitzada i les seves propostes d'LG

SOLUCIÓ CENTRALITZADA DE CLIMATITZACIÓ I ACS EN HABITATGES PLURIFAMILIARS

Per què la centralització en habitatges

  • per espai: La solució de climatització o producció d'ACS individual requereix una unitat exterior per habitatge i que aquestes compleixin uns espais mínims de separació entre elles per a una correcta ventilació entre elles.
  • Per instal·lació: Dues canonades de coure, mànega de comunicació i alimentació elèctrica per habitatge.
  • Per eficiència: No és el mateix tenir un compressor per habitatges que tenir un compressor cada 10 habitatges. El poder tenir equips de més eficiència amb menor nombre d'arrencades i aturs de compressor, sumat a la recuperació de calor per a produir ACS, permet tenir un sistema més eficient i més fàcil de mantenir que la solució individual.
  • Major recorregut frigorífic: Cada vegada les demandes en habitatge són més baixes a causa de la millora d'aïllaments dels edificis. Per a habitatges amb necessitats de 3-4kW tèrmics, les limitacions de distàncies entre unitat exterior i habitatge són d'entre 30 i 50m. Això implica que en molts casos s'ha de sobredimensionar la unitat instal·lada per a cobrir les distàncies de projecte. Amb la solució centralitzada es permeten majors distàncies sense necessitat de sobredimensionar. De fet la centralització permet jugar amb el factor simultaneïtat i instal·lar menor capacitat de la suma de necessitats d'habitatges.

Proposta centralitzada d'LG

La proposta d'LG consisteix en una solució consolidada que porta des de 2011 instal·lant-se en edificis més exigents que habitatges, en concret en Hotels, residències, Gimnasos, etc.

La nostra solució es realitza amb sistemes VRF de la gamma Multi V 5 amb recuperació de calor a 3 tubs perquè cada habitatge pugui tenir refrigeració o calefacció independent. Les unitats interiors són del tipus conducte per a distribució per aire per tot l'habitatge, disposant cadascuna d'elles de control individual perquè cada usuari pugui governar segons les seves necessitats. Aquestes unitats interiors es poden integrar en l'app LG Smart ThinQ d'LG (Wifi), permetent a l'usuari el control d'elles a través del seu Telèfon intel·ligent.

Cada unitat exterior cobreix diversos habitatges aconseguint sistemes òptims en potència i concentració de refrigerant d'habitatge.

Per a la producció d'ACS, es preveuen unitats interiors tipus Hidrokit d'Alta temperatura per a poder acumular per sobre de 60 °C (Complint amb la llei de la legionel·la). Aquests hidrokits es connecten a les unitats exteriors Multi V 5 previstes en el projecte (també és possible que hi hagi algun circuit sense hidrokit).

lg noti

Gràcies a que cada hidrokit penja d'una unitat exterior independent, es garanteix que en cas de fallada d'un hidrokit o d'un sistema amb hidrokit, la instal·lació queda operativa amb la resta de hidrokits (back up).

Atès que es tracta d'una instal·lació centralitzada, és recomanable un manteniment per part de la comunitat o del gestor que realitzi inspeccions dels sistemes d'ACS i de la part de climatització. LG pot oferir revisions tècniques preventives que consisteixen a connectar-se amb l'eina del SAT LGMV a cada unitat exterior podent verificar el correcte funcionament d'unitats exteriors, interiors, controls, hidrokits, etc.